D ai _i ngc v_ xui, m_i ngy nn nh_ k th_m Betwin2888.net x_p t tm hi_u c_u l mi_n B_c siu chu_n. b_n v_n cn ng_ v_c ? V_y hy xem qua bi vi_t sau hi_u r h_n v_ trang Web soi c_u 3 mi_n free 100% ny nh!


Betwin2888.net L Trang Web Soi C_u 3 Mi_n t_t c_ Mi_n Ph:


V_i m_c _ch
t_o ra m_t sn ch_i t_p th_ lnh m_nh cho t_t c_ anh em c_ng _a thch l , Betwin2888.net _ _c ra i ban u l trang Web chuyn v_ soi c_u 3 mi_n mi_n ph. hon ton khng h_n nh_n th lao v c_ nhin c_u l hng ngy t_i Betwin2888.net lun l xc th_c th_ nh_t, v_a v_i h_t s_c cc b_n.


V_ sau trang ch_ _ c_i ti_n thm tnh n_ng Login Facebook qu anh em r_t c th_ k_t n_i account Facebook v tham d_ _on l __ hm nay _m lu_n l m_i ngy t_i _y. m_i ngi sau khi c s_ lc xong c_u l chnh xc _ _c ch_t bn trn bi vi_t soi c_u XSMB, r_t c kh_ n_ng ko xu_ng di trang s_p t c_ng qu anh em th_o lu_n s_ .


n_u qu anh em no c c_u l chu_n xc v th_y cu_n ht nh_t hy c_ ng_u nhin v san s_ cho b_n nh! c_ng cp hng tr_m nghn B con khng nh_ s_ c_m kch cc b_n l_m
y!


ko ch_ soi c_u XSMB m_i ngy, Betwin2888.net cn kim lun _c soi c_u 3 mi_n chu_n xc free 100%. x_p t xem soi c_u XSMT v d_ bo XSMN b_n h_u ch_ vi_c n _ng chuyn m_c ni trn v th_a thch tham kh_o c_u l nh!


v _u b_n Nn t_i V_i Betwin2888.net x_p
t Xem Soi C_u Hng Ngy?


nh_ _ ni _ trn, Betwin2888.net k ch_ l m_t forum web l v_i ph_n _ng lng trc n c_p hng ngy m cn l m_t sn ch_i t_p th_ lnh m_nh v hon ton free. D s_ h_u k_t c_u l _ ch_t hay ko, qu anh em c_ vi_c tm hi_u thm x_p t r h_n v_ nh_p c_u nh!


H_t mnh v qu chi_n h_u vo khi 3h chi_u th
ng xuyn, admin trang Web cn th_c hi_n ch_t s_ gi_ vng tr_c ti_p trn Youtube. qu chi_n h_u nh_ _n xem chuyn m_c ny c _c nghin c_u thm c nhi_u c_u l siu chu_n n trong kho_ng nh ci Win2888 nh!


ngoi ra gi_ d_ m_i ng
i c_m th_y h_ng th v_i chuyn m_c soi c_u 3 mi_n t_i _y, qu anh em ng qun ng k account Win2888 v tham d_ _nh l Online t_i nh ci uy tn ny nh!


ko ch_ l nh ci
ng s_ 1 trn th_ ph_n l Online t_i khu v_c _ng Nam , Win2888 cn mang t_ l_ _n c_c cao, 1 _n 99,5 v hu h_ng y quy_n r_ v_i ch_ s_ 29,5%. L t_i Win2888 ch_a chan h_a h_n cc giy kh_c rt mt v_i l_c ti y nh y! H_n n_a ch_i l Online hon ton v s_ v b_o m_t h_n i v_i bn ngoi v nh s_n xu_t _m phn 24/7, s_n sng h_ tr_ anh em b_t c_ lc no.


M_O CH_I L ONLINE HI_U QU_ th_ nh_t hi_n t_i


nh_ng ng t_, cao th_ c_a b_ mn tm tilu_i cu_i tm cc con s_ b hi_m t_i c_ n
c v_n lun lun b_o r_ng "Ton h_c k lm ch_ g kh, b_ mn kh nh_t v_n l l !". _ng l nh_ th_, b_n ch_t l v_n l tr ch_i c_ b_c nh_ng m _i h_i ngi ch_i ph_i bi_t b quy_t tnh ton, c_ng r_t nhi_u k_ n_ng suy lu_n s_p x_p tm ti ra cc thng s_ chu_n s_ 1 trong ngy cho mnh.


Chng ta hy cng nhau nghin c_u qua m_o ch_i l
Online hi_u qu_ nh_t by gi_ _c chia s_ qua bi vi_t di _y nh!


Ch_i L Online _nh Theo Dn khn xi_t D_ Trng:


_ _y tr
c h_t x_p t cho n_i dung san s_ _c r rng v c_ th_ chi ti_t h_n, ti s_ l_y nh ci Win2888, nh ci l Online t_t b_c nh_t hi_n th_i, b_ tr t_o thnh n_u. T_i Win2888, l tnh theo t_ l_ 1 _n 99,5 c_ l l_n , b_i th_ n_u nh_ ch_i theo 1 dn s_ th v cng d_ trng thng.


D l ch_i theo dn l 4 s_ hay dn 10 s_, v d_ _n _c, d ch_ 1 nhy, th v_n c l_i b_i t_ l_ _n v cng cao t_i Win2888! t_t nhin ch_i theo dn l th lm ch_ ph_n tng i cht v_ kho_n ti_n v_n, b_i l_ ch_i bn ngoi c_ng th_, bao l ph_i nhn ti_n cc cho 27 gi_i n_u l mi_n B_c v 18 gi_i n_u ch_i hai mi_n cn l_i!


v d_ c_ th_: Hm 17/4/2018 m_i ng
i ch_i dn 6 s_ l: 46 - 64- 56 - 65 - 67 - 76. hm ng_ng thi cng_y v_ con 64 th_ l _n _c r_i, t_ l_ 1 _n 99,5 th ch_ vi_c b_ ra 10 nghn ng cho m_i ch_ s_ m b_n l_i _n _c cc m_t tri_u kia m! Chnh cho nn mnh khuy_n khch gi_ d_ _ ch_i l theo dn th nn theo dn , d_ ki_m l_i h_n!


1 thu_t ng_ m qu chi_n h_u cng h_i l
hay g_i l _nh ch_m, ngh_a l ch_i bao u v _ui c_a 1 dy s_. C_ th_ nh_ l ta c_p ch_m 4, ngh_a l hm ch_m ti_n b_n s_ ch_i dy s_ mang u 4 v _ui 4, t_c t_ng cng l dy 20 s_! phng php ch_i ny khi gi_ng gi_i ra th c v_ tng i c_ng _y th_ m gi_ d_ bi_t b quy_t chia u v_n m r_i ra cho t_ng ch_ s_ th ch_c ch_n ch_i d_ ki_m l_i h_n b_i t_ l_ _n tr_n _ _c nhn ln khng t l_n!


Ch_i S_ Online Theo phng php Tnh T_ng nh_ng Gi_i:


_y l 1 cch _nh s_ hi_u qu_ c_c k_ m _ _c ki_m ch_ng b_i c nhi_u qu chi_n h_u, trn kho_ng 5 ngy th d_ _n _c 3 ngy, v d_ g_p v_n th d_ thng cc 5 ngy lun!


m_t trong cc cch tnh t_ng n thu_n nh_t chnh l l_y t_ng gi_i c th ngy hm trc t_o m_t c_u theo sn 2 ngy s_p t ch_i li_n tay. n_u nh_ sau hai ngy m k v_ th ngh_ kho_ng 2 ngy r_i ch_i ti_p v c_ th_!


khng nh_ng th_ cn m_t s_ cch th_c tnh t_ng theo gi_i Khc v_i m Anh ch_ em c_ng nn tham kh_o:


+ L_y gi_i 7.4, ta s_ s_ d_ng hai thng s_ ny t_o thnh ch_m cho ngy hm sau s_p x_p ch_i. v d_ gi_i 7.4 ra con 86 th hm sau ch_i ch_m 6 v ch_m 8


+ L_y t_ng gi_i s_ 1 x_p t t_o thnh c_u _nh cho ngy hm sau.


+ l_y l_ ton hi_u l_y con tr_ _i l c_a gi_i b_c nh_t v lm c_u _nh cho ngy hm sau.


Ch_i Theo B_c Nh_ C_ng L b quy_t khng ph_i T_i:


n_u nh_ng phng php trn _c _c k_t l_ thu_c kinh nghi_m c_a 500 qu anh em _ ch_i l b_y lu nay th b_c nh_ l_i l 1 s_ nh_ng ki_n th_c c_n ph_i h_c thu_c lng!


m_t s_ v_n
b_c nh_ m qu b_n h_u nn bi_t s_ qua nh_:


+ 15 - 51 lc v_ m_t c_p ho_c ch t m_t nhy hm trc th hm sau hay r_i l_i m_t con.


+ 57 - 75 t
ng t_ nh_ l trn nh_ng m t_ l_ s_ h_u ph_n nh_nh h_n khng t so v_i c_p 15 - 51 k_ trn.


website


+ _ u 0 trong Bo co k_t qu_ x_ s_ theo ngy, n_u nh_ hm ch_m tri_n khai u 0 k b_ cm v n_ l_ _ng 1 thng s_. D l s_ ch_n hay l_, cc b_n c_ ch_i _ng m_t con l ng_ng thi cng_y cho ngy hm sau, ch_c ch_n 90% s_ r_i l_i!

website


Qua ng_ng thi cng_y l 1 s_ cch v m_o v_t phng php ch_i l Online m M_y b_n nn n_m vi_c trng thng s_ thu_n l_i h_n. Ch_i l d sao _i n_a ph_i lm ch_ b quy_t c_ th_, ko nn _c s_p t ph m_c cho may r_i v ch_i b_ng d_ng ch_ s_ nh nh_ng b_n!


cch TNH C_U KO L
MI_N B_C THNG dng no.1


C_u ko l
l nh_ l th_ no? H_n qu chi_n h_u v_n thng _c nghe qua nh_ng thu_t ng_ nh_ l th_ ny nh_ng khng ph_i r v_ ngh_a c_a n. V_y b_a nay mnh s_ t_o ra r c_u ko l cng cch th_c tnh l mi_n B_c thng d_ng b_c nh_t cho b_n h_u c_ng tham kh_o, trau d_i thm nh!


website


nguyn c_ C_a Thu_t Ng_ C_u Ko L :


M_i nghe qua ch_c h_n b_n h_u s_ c_m th_y kh l quen thu_c v_i thu_t ng_ ko bng _ ph_i ko no? Vng qu_ _ng nh_ l th_ soi ko l 1 thu_t ng_ s_ d_ng chung cho nh_ng tr ch_i mang tnh c c
c _en nh_ bng _, _ g, _nh bi,_


Theo khi ni_m thu_n tu th ng
i ch_i s_ s_p x_p cc ti_n v_n c_a ti vo cc c_a ho_c ko c_a nh ci t ra. Th_ thch v_n may c_a ti v ki_m ti_n trong kho_ng ch_m ti_n , chnh l _i_m n_i b_t c_a tr ch_i c .


Trong l c_ng khng ngo_i l_, thay v nh ci a ra cc ko cc cho ngi ch_i nh_ trong c cc bng _ th bn ci s_ d_a vo k_t qu_ x_ s_ _c Nh Nc pht hnh. Ngi ch_i s_ cc vo cc ch_ s_ cu_i cc gi_i thng hay cn g_i l l s_p t ginh _nh chi_n th_ng nh ci.


cch th_c Tnh C_u Ko Mi_n B_c Thng D_ng Nh_t:


Sau _y l 1 s_ b quy_t m nh_ng cao th_ lu n_m th
ng ngy p d_ng x_p t nng cao t_ l_ win c_a ti. m_t trong cc l_i _nh l d_ hi_u d_ t_o thnh s_ 1 l b_c nh_.


n gi_n b_n h_u ch_ c_n nh_ r hm trc ra con no th hm sau nn _nh con g. Ho_c ph_ thu_c nh_ng tn hi_u c th nh_ l khan hay u _ui b_ cm,_ s_p t c hng _nh h_p l!


d_ nhin cho t_i hi_n t_i v_n ch_a s_ h_u phng php l gi_i khoa h_c c_ th_ cho soi c_u theo b_c nh_ v_y nh_ng trn th_c t_, cc l_i _nh ny _ _c ki_m ch_ng kh nhi_u l_n v _c _c k_t l_ thu_c kinh nghi_m th_c t_i l chnh. thnh ra m b_o ph_n th_ng l_i h_t s_c cao gi_ d_ anh em n_m _c 1 trong s_ cc th_ thu_t sau _y:


C_u l mi_n B_c hay _i km v_i nhau theo ngy:


- khi l 57 - 75 v_ c_ c_p ho_c ra l_ 1 trong 2 thng s_ _ nh_c th qu b_n h_u c_ vi_c ghp n vo khung 2 ngy
ch_i u tay. C_ th_ hm trc ra 57 th hm sau r_t c th_ ch_i 75 ho_c 57 ty ho_c c_ hai v d_ v_n!


- 22 hay _i km v_i 52, gi_ d_ hm tr
c s_ h_u 22 ho_c 52 m ko s_ h_u con cn l_i th hm sau qu chi_n h_u c_ vi_c _nh con ch_a ra nh!


- 66 hay _i km v_i 33 cho nn tng t_ nh_ l trn, lc ra 1 trong 2 ngy hm trc th hm sau c_ vi_c _nh con cn l_i. khng nh_ng th_ khi _ v_ 66 trong 3 ngy th_ 5, th_ 6 v 7 th qu chi_n h_u c_ng ng qun _nh l_i c_u ny trong 3 ngy ny nh! t_c th_ ch_i khung 3 ngy con 66 v d_ 66 _ v_ hm trc.


- 76 hay _i km v_i 47 cho nn khi _ ch_n 76 b_a nay th ng qun lt thm 47 t_ng cao ph_n th_ng.


- 11 _ v_ th hm sau hay c 44 v ngc l_i.


B_c nh_ theo ngnh ng_n cm:


-
u 0 cm th hm sau hay s_ h_u 04, 06 hay 08.


- u 1 cm th hm sau hay ra 16 ho_c 17, b_n h_u hy ghi nh_ s_p x_p lc hi_n ra th bi_t hng m ch_i nh!


- _ui 8 cm th hm sau s_ ra t ra 1 trong 3 l sau _y: 08, 18 v 68.


- _ui 4 _ cm th ngy mai hay x_ ra 64 ho_c 84, qu anh em nh_ nha!


d_ nhin _y l m_t trong cc b quy_t soi c_u v tnh l mi_n B_c hi_u qu_ thng s_ d_ng b_c nh_t. V_n cn r_t nhi_u b quy_t tnh c_u ko l mi_n B_c m ti ch_a r_t c th_ nh_c h_t _c, b_n h_u hy c_ c _n xem _c c_p nh_t thng ngy nh!


KINH NGHI_M _NH L MI_N B_C HI_U QU_ MANG V_ K_T QU_ _NG kinh ng_c


gi_ d_ b_n l ng
i ch_i l lu n_m th h_n b_n c_ng hi_u r_ng _y khng h_n l tr ch_i bi b_c ta th_ thch v_n may c_a t_. ng l nh_ng tr ch_i c _en u do may r_i quy_t nh, th_ m ring l _i h_i ngi ch_i ph_i n_m r quy lu_t nh_ng c_u s_. s_ h_u nh_ l th_ th ph_n th_ng l_i m_i _c thng nhi_u ngy v ch_ l m_i ngn s_ cc b_n ch_!


b_a nay ti xin san s_ cho qu b_n h_u kinh nghi_m soi c_u c_ng phng php tnh l mi_n B_c hi_u qu_ m b_o s_ mang v_ k_t qu_ _ng kinh ng_c cho chi_n h_u nh!


u c_ Ti_n Nui L:


Nui l l ta s_ ch_n l_a 1 thng s_ ho_c th
ng l 1 c_p s_ s_p t ch_i u tay trong kh nhi_u ngy t_i, thng l khung 3 ngy x_p t d_ ki_m l_i. n_u nh_ nh_ l _nh c_p 48 - 84 trong 3 ngy n. Ngy th_ hai v_ con 48 m_t nhy, th_ l v_n c l_i n_u b_n ch_i u tay, cng ngy cng 10 _i_m th h_t, ngy 2 20 _i_m m_i con. d_ nhin t_ ch_ thi_t l_p ra gi_ d_ tm hi_u thi, trn th_c t_i ko xu_t qu chi_n h_u ph_i ch_i g_p thp v _nh u tay khng h_ c ngh_a l hm nay 10 _i_m th hm sau ph_i g_p _i t_ng con. qu b_n h_u r_t c th_ t_ ki_m sot ti_n cc cho ti, k_t con no th n_ng tay vo con ch_m tri_n khai r_i lt nh_ thm con kia x_p t gi_m thi_u l_ n_ng.


bn c_nh _ nui 3 ngy th i h_i ti_n v_n b_ ra l khng h_ nh_ b, v khng h_ ai c_ng s_ h_u _i_u ki_n m u t_ nh_ th_ c_! thnh ra chi_n h_u ph_i chu_n b_ th_c trc khi quy_t nh nui m_t c_p l v vi_c ny _i khi cn _i h_i kinh nghi_m chia v_n cho c l n_a. v_n ny th qu b_n h_u no ch_a r hy h_i th_m b_n b, ngi quen _c tr_ l_i thm nh!


Ki_m Ti_n Qua _nh Dn L:


_y c_ng chnh l kinh nghi_m _c truy_n l_i b_i nh_ng cao th_ l lu n_m, chi_n h_u nn ch_i dn l thay v ch_i c m_t con m_i ngy. xu_t x_ v l tr_i di t_ 0 cho t_i 99, nh_ng 100 thng s_ v h_n c_ tri_u N_ng l_c s_p x_p n_ ra t_ng ch_ s_ bi_t l_p. Vi_c ch_i c th_ l r_t c th_ mang l_i ti l_c d_i do trong trng h_p trng, nh_ng sau r_t th _y l cch ch_i _n c_ ng v_ khng h_, th_c th_ kh m ch_i _n nh _c.


_nh theo dn l, th
ng kho_ng 3 - 5 s_, t_ l_ trng t nh_t hai con l l c_c k_ m_i ngy hi_n ra. Th l_i t cn h_n l_ c nhi_u, b quy_t ch_i theo dn l mang t_ l_ n_ c_u cao h_n c nhi_u so v_i ch_i c th_ v song th_ l!


Tnh L Mi_n B_c ph_ thu_c Th_ng K:


chi_n h_u hy th
ng nh_t t_m n c_p n nh_ng trang Web c cc m_c Con s_ nhanh v_ l khan ho_c l ra nhi_u l_n trong nh_ng ngy ho_c thng cch _y khng lu. t_ _ tnh ra _c t_n su_t chu_n v nh_p c_u ch_y _n nh nh_t m _nh nh_ng thng s_ ny.


Th
ng th vo kho_ng th_i k u thng, trong vng 10 ngy tr_ l_i, qu anh em c th_ l_a nh_ng con l _ ra r_t nhi_u trong thng v_a r_i t m theo trc lc nh_ng c_u ny b_ gy nh!


lun lun ghi nh_ l no _ang b_ khan
t m theo st ti_n quay s_, p d_ng c_ b_c nh_ l_n kinh nghi_m soi c_u b_n thn mnh r_i quy_t chi_n ch_ l ngy hm _ v_i c_u l siu chu_n nh!


Qua _y l 3 chiu th_c tnh l
mi_n B_c m ti thng p d_ng x_p t mang v_ th_ng l_i Nc M_ mn. ko ch_ l tri th_c b_ ich cho _n Cc b_n dy d_n l m cn l bi h_c tan v_ lng cho nh_ng qu chi_n h_u m_i vo ngh_ y! Hy ngm c_u c_n th_n v thnh cng s_ s_m vo tay cc b_n thi m!
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki